Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2024/2025

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

FB - PSP7

Dostępna Szkoła

Jadłospis

FB - Biblioteka Szkolna

Klub Szkół

Aktywna tablica

Laboratoria Przyszłości

Szkoła Promująca Zdrowie

Patron

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta bankowego do wpłat za obiady, duplikaty:

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Nr konta Rada Rodziców:

53 9430 0006 0000 1469 2000 0001

 

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

SIÓDEMKA - nowoczesna szkoła DLA WSZYSTKICH

INTEGRACJA NA "SIEDEM" :-) 

Integracja w naszej szkole to wartość, która jednoczy nauczycieli i uczniów oraz uczy:

 • samodzielności,
 • tolerancji,
 • opiekuńczości,
 • życzliwości,
 • odpowiedzialności  za drugiego człowieka. 


O integracji w ,,Siódemce” - Integracja w ,,siódemce” to wieloletnia tradycja

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Stalowej Woli prowadzi klasy integracyjne od 1993 roku. 
 • W ciągu 19 lat nabyliśmy szereg doświadczeń w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stale uczymy się integracji w oparciu o własne doświadczenia i udział nauczycieli w szkoleniach i kursach.
 • Spora grupa nauczycieli ukończyła  wszystkie możliwe formy doskonalenia zawodowego w zakresie wspierania ucznia niepełnosprawnego w  edukacji. Są to najlepsi dydaktycy – wychowawcy, którzy szkolą się z własnego wyboru. Mamy nauczycieli – specjalistów z dziedziny terapii pedagogicznej i rewalidacji, terapii zaburzeń emocjonalnych, socjoterapii, neuroterapii, terapii integracji sensorycznej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii (surdologopedii, neurologopedii), gimnastyki korekcyjnej. Pedagodzy uczący w klasach integracyjnych są osobami twórzcymi, stosującymi w swojej pracy różnorodne, czasami niekonwencjonalne metody i formy nauczania
 • Na miarę możliwości dostosowano budynek szkoły do potrzeb dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, windę zewnętrzną, toaletę dla osób niepełnosprawnych, dostosowane klasopracownie.                      
 • Szkoła posiada salę terapii wielokierunkowej, salę do terapii integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, terapii EEG- Biofeedback, terapii metodą M.Montessori,  W.Sherborne oraz rewalidacji i terapii pedagogicznej.

  Dla kogo integracja?

  ,,Siódemka’’ to szkoła uwzględniająca indywidualną osobowość każdego dziecka – niepełnosprawnego, zdolnego, utalentowanego, mającego specyficzne trudności w nauce lub problemy adaptacyjne.

  W klasie integracyjnej uczą między innymi dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych a więc zarówno dzieci niepełnosprawne jak i dzieci wybitnie zdolne.
  Uczeń zdolny uczy się jak najskuteczniej wyzwalać własną aktywność twórczą, rozwija zainteresowania, zdolności i umiejętności, poprzez udział w konkursach poznaje przyjemność uczenia się, rozwija zdolność rzeczowego wypowiadania własnych myśli.
  Uczeń niepełnosprawny zaspokaja swoje najważniejsze potrzeby edukacyjno – terapeutyczne, poprzez metody aktywne - stymulujące rozwój, uczy się rozwiązywania problemów oraz twórczego działania.

Klasa szkolna jako miejsce wspólnej nauki dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się w sześciu klasach integracyjnych na różnych poziomach – od klasy I do VI. Do jednej klasy integracyjnej przyjmowanych jest od 15 – 20 uczniów, w tym  3 do 5 uczniów niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami.

W szkole uczą się dzieci z upośledzeniem umysłowym, dzieci z zaburzeniami narządu ruchu, dzieci z chorobami somatycznymi, dzieci z wadami słuchu i widzenia, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i ADHD, dzieci autystyczne oraz dzieci z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi (w zakresie rozwoju ruchowego, percepcji, mowy).

Każde dziecko niepełnosprawne ma zagwarantowane:

 • metody i formy nauki dostosowane do indywidualnego rozwoju,
 • opiekę i pomoc nauczyciela wspomagającego, 
 • zajęcia wspomagające rozwój i korygujące zaburzone funkcje: logopedyczne, socjoterapeutyczne, 
 • terapię pedagogiczną,
 • rewalidację,
 • integrację sensoryczną,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • udział w zajęciach terapeutyczno –opiekuńczych w świetlicy szkolnej,
 • opiekę stomatologicznej i medyczną.

Na co kładziemy nacisk?

Atmosfera szkoły daje szansę indywidualnego rozwoju i odniesienia sukcesu każdemu dziecku. Pobyt dzieci w klasie integracyjnej uczy akceptacji ,,inności”, rozwija osobowość, pomaga w pozbyciu się pogardy, egoizmu i obojętności. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zarówno uczniów zdolnych jak i niepełnosprawnych) stwarza okazję do wszechstronnego rozwoju na miarę swoich możliwości.


Rola nauczyciela prowadzącego i wspomagającego w klasie integracyjnej  

W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel prowadzący( nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny).

Ważnym aspektem powodzenia integracji w naszej szkole jest współpraca tych nauczycieli, którzy wspólnie odpowiadają za całą klasę i współpracują ze sobą na zasadach partnerskich. Dlatego nauczyciele uczący w klasach integracyjnych rozumieją nauczanie jako wspomaganie rozwoju dziecka i stworzenie warunków wspomagających ten rozwój, troszczą się o harmonijny rozwój każdego powierzonego dziecka we wszystkich sferach, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, poznają i adoptują nowe metody do potrzeb ucznia.

Zgodnie z treścią obowiązujących rozporządzeń, nauczyciel prowadzący oraz wspomagający, pracujący w klasie integracyjnej mają do spełnienia zadania w trzech sferach: edukacyjnej, integrującej i wychowawczej.

Zadania nauczyciela wspomagającego:

 • zapewnienie opieki i pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • współorganizowanie kształcenia integracyjnego, ścisła współpraca z nauczycielami prowadzącymi;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, specjalistami wspierającymi proces edukacyjno – wychowawczy;
 • analiza dokumentacji uczniów ( diagnoza "robocza" w oparciu o orzeczenia dzieci i obserwację podczas sytuacji zadaniowych w klasie tak, by proces diagnostyczny dał początek sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych );
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnychokreślonej w przepisach oraz gromadzenie prac dzieci;
 • dostosowanie programu i poszczególnych treści, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współpracy z nauczycielem prowadzącym;
 • opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego;
 • opracowanie, wraz z nauczycielem prowadzącym strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami ( materiały do lekcji, dostosowanie kart pracy, sprawdzianów, testów);
 • pomoc na lekcji zapewniająca sprawne tempo pracy, indywidualizacja procesu edukacyjnego tak, by nie zaniżać wymagań dydaktycznych oraz kryteriów oceny ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • udzielanie pomocy (w miarę możliwości) uczniom pełnosprawnym mającym problemy w nauce;
 • współudział w ocenianiu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych według określonych kryteriów;
 • aktywny udział w naborze do klas integracyjnych;
 • powoływanie zespołów wychowawczych ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • wspieranie procesu integracji w klasie i na terenie szkoły;
 • udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego (wymiana doświadczeń, poznawanie nowych form i metod pracy ), praca samokształceniowa;
 • budowanie integracji pomiędzy rodzicami uczniów pełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • ścisła, bieżąca współpraca z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspieranie rodziców poprzez: kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach, udzielanie codziennych instruktaży dotyczących odrabiania przez dziecko pracy domowej, udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych.

Zadania nauczyciela prowadzącego (nauczyciela przedmiotu):

 • współorganizowanie kształcenia integracyjnego w zakresie nauczanego przedmiotu, ścisła współpraca z nauczycielem wspomagającym;
 • dokładne zapoznanie się z dokumentacją uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod kątem poznania możliwości edukacyjnych dziecka;
 • dostosowanie programu i poszczególnych treści nauczanego przedmiotu, metod i kształcenia do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współpracy z nauczycielem wspomagającym ( nauczyciel przedmiotu określa obowiązujący zakres treści dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych);
 • opracowanie we współpracy z nauczycielem wspomagającym strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami ( przygotowanie materiałów do lekcji, pomoc w dostosowaniu kart pracy, sprawdzianów, testów);
 • współudział w ocenianiu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych według określonych kryteriów;
 • udział w zespołach wychowawczych ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • współorganizowanie wraz z nauczycielem-wychowawcą oraz nauczycielem wspomagającym jak najlepszych warunków pobytu i nauki dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole;
 • współpraca z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bieżące informowanie o postępach w nauce lub ich brakach, udzielanie pomocy i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu;
 • udział w kursach, szkoleniach dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca samokształceniowa;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami ( logopedą, rewalidatorem) w zakresie rozwiązywania bieżących problemów dotyczących nauczania i wychowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pedagodzy uczący w klasach integracyjnych w naszej szkole powinni być osobami twórczymi, gdyż praca ta wymaga elastyczności, stosowania różnorodnych, czasami niekonwencjonalnych metod i form nauczania oraz wychowania.

W pracy powinni kierować się dekalogiem nauczyciela i wychowawcy opracowanym na podstawie „Małego Księcia” przez A. de Saint- Exupery.

"Dekalog nauczyciela i wychowawcy"
1. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. 
2. Należy wymagać tego, co można otrzymać. 
3. Mam prawo żądać posłuszeństwa, jeśli moje polecenia są rozsądne. 
4. Oczy są często ślepe, należy szukać sercem. 
5. Śmiech jest dla życia, jak studnia dla pustyni. 
6. Zamiast tępić zło, lepiej szerzyć dobro. 
7. Bądź silniejszy, a będziesz miał rację. 
8. Kto poniża, sam jest niski. 
9. Powinieneś sądzić według czynów, a nie słów. 
10. Znacznie trudniej jest sądzić siebie, niż bliźniego. Jeśli potrafisz siebie dobrze osądzić, będziesz naprawdę mądry.


W pracy codziennej warto zastosować się do tych "przykazań" i to nie tylko w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Zasady kwalifikacji uczniów do klasy pierwszej integracyjnej 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli

Do klasy integracyjnej przyjmowane są:

 • dzieci o obniżonych możliwościach  intelektualnych (dzieci upośledzone w stopniu lekkim (w szczególnych przypadkach w miarę wolnych miejsc - w stopniu umiarkowanym)
 • dzieci niepełnosprawne fizycznie (z uszkodzeniami motorycznymi),
 • dzieci z uszkodzeniami sensorycznymi (wady wzroku, słuchu),
 • dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • dzieci z zaburzeniami sprzężonymi,
 • dzieci zdolne, chcące rozwijać swoje uzdolnienia,
 • dzieci zdrowe i pełnosprawne o prawidłowym rozwój intelektualnym, lubiące się uczyć, tolerancyjne i pomocne  innym, zrównoważone emocjonalnie (wykluczona skłonność do agresji),potrafiące  nawiązać prawidłowe kontakty społeczne z rówieśnikami oraz dorosłymi.

Klasa integracyjna zapewnia:

 • wspieranie  indywidualnego rozwoju uczniów,
 • tworzenie indywidualnych programów  terapeutyczno – edukacyjnych  dla uczniów niepełnosprawnych,
 • dostosowanie treści  programowych i pomocy dydaktycznych do potrzeb i możliwości każdego  ucznia (również uzdolnionego),
 • dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój ucznia ( zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, terapię SI, gimnastykę korekcyjną, zajęcia dla uczniów zdolnych).

Kwalifikacji uczniów do klas integracyjnych dokonuje powołana przez dyrektora szkoły Komisja Kwalifikacyjna Zespołu ds. Integracji w składzie:

 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
 • pedagog szkolny,
 • logopeda
 • pedagog specjalny
 • nauczyciel klasy integracyjnej.

Dokumentacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • podanie o przyjęcie do klasy integracyjnej,
 • orzeczenie (nie opinia)  publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej do kształcenia specjalnego (w formie kształcenia integracyjnego),
 • dodatkowa, dobrowolnie przekazana przez rodzica/opiekuna inna dokumentacja np.: opinia z przedszkola, zaświadczenie lekarskie itp.

W pierwszej kolejności do klasy integracyjnej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły a w miarę wolnych miejsc – dzieci z innych obwodów szkolnych.
W przypadku większej liczby chętnych dzieci niepełnosprawnych bądź w przypadkach bardzo poważnych dysfunkcji występujących u dziecka, Komisja Kwalifikacyjna Zespołu ds. Integracji,  szczegółowo analizuje wszystkie orzeczenia wydane przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne  i podejmuje decyzję, które dzieci zostaną przyjęte  do pierwszej klasy integracyjnej .
Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły, który może odmówić przyjęcia ucznia niepełnosprawnego w przypadku, gdy szkoła nie jest w stanie zapewnić dziecku właściwych warunków kształcenia i rewalidacji (co wynikać może ze specyfiki niepełnosprawności dziecka lub innych problemów niezależnych od dyrektora szkoły).

Rodzice uczniów zdrowych powinni zadeklarować chęć umieszczenia dziecka w klasie integracyjnej, podczas zapisu dziecka do szkoły.

Do klas integracyjnych nie są przyjmowane dzieci z opinią o nadpobudliwości, dzieci z nadruchliwością i niepokojem ruchowym, dzieci sprawiające znaczące trudności wychowawcze, dzieci z niskim poziomem dojrzałości szkolnej (dotyczy to dzieci z opiniami o braku gotowości szkolnej wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Uczniowie ci oraz uczniowie z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą uczyć w naszej szkole się w klasach ogólnodostępnych.

Ostatnie wydarzenia