Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2024/2025

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

FB - PSP7

Dostępna Szkoła

Jadłospis

FB - Biblioteka Szkolna

Klub Szkół

Aktywna tablica

Laboratoria Przyszłości

Szkoła Promująca Zdrowie

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta bankowego do wpłat za obiady, duplikaty:

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Nr konta Rada Rodziców:

53 9430 0006 0000 1469 2000 0001

 

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

ZADANIA ŚWIETLICY

 • Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Organizowanie nauki własnej i samopomocy koleżeńskiej.
 • Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, kształtowanie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 • Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Do świetlicy przyjmuje się dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności. 
 • Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 
 • Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:15 – 16:00. 
 • Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo– wychowawczej świetlicy.
 • Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych. 
 • Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 
 • Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
 • Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela. 
 • Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 • Uczeń ma obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 • Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 • Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej.
 • W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nieupoważnioną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy. 
 • W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę. 
 • Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja. 
 • Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 • Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
 • Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz o wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do: 

 1. a) respektowania swoich praw i obowiązków; 
 2. b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach; 
 3. c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności; 
 4. d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 
 5. e) życzliwego, podmiotowego traktowania;
 6. f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 
 7. g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 8. h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);
 9. i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną; 
 10. j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;
 11. k) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego. 

Uczeń ma obowiązek: 

 1. a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy; 
 2. b) pozostawiać tornister w wyznaczonym miejscu; 
 3. c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy;
 4. d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy; 
 5. e) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie; 
 6. f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych; 
 7. g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie; 
 8. h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

Ostatnie wydarzenia