Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2024/2025

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

FB - PSP7

Dostępna Szkoła

Jadłospis

FB - Biblioteka Szkolna

Klub Szkół

Aktywna tablica

Laboratoria Przyszłości

Szkoła Promująca Zdrowie

Dostępna Szkoła

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta bankowego do wpłat za obiady, duplikaty:

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Nr konta Rada Rodziców:

53 9430 0006 0000 1469 2000 0001

 

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

REGULAMIN

DOWOZU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE STALOWEJ WOLI

 

DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB OBOWIĄZKU NAUKI 

ORAZ ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU ORGANIZOWANEGO PRZEZ RODZICÓW

 

 §1.Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego przez Gminę Stalowa Wola

 1. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego przez Gminę Stalowa Wola są osoby, których niepełnosprawność musi być stwierdzona orzeczeniem poradni o potrzebie kształcenia specjalnego:
  1. dzieci 5 letnie i 6 letnie z niepełnosprawnościami, 
  2. dzieci w wieku powyżej 7 lat, którym odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego,  jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat i jest objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
  3. uczniowie z niepełnosprawnościami, objęci kształceniem specjalnym -- do szkoły podstawowej, która może zapewnić kształcenie specjalne,
  4. uczniowie z niepełnosprawnością:
 • ruchową, w tym z afazją, 
 • intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia 

 1. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno–wychowawczych,
 2. dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 §2. Wniosek o objęcie bezpłatnym zorganizowanym dowozem

 1. Rodzic/prawny opiekun składa w tut. Urzędzie Miasta w Wydziale Edukacji i Zdrowia do dnia 15 czerwca każdego roku wniosek o dowóz dziecka do przedszkola, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w kolejnym roku szkolnym.
 2. Wniosek stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Do wniosku dołącza się:
 1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
 2. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby uprawnionej do dowozu,
 3. aktualne zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tym ośrodku bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wyboru formy dowożenia dziecka/ucznia do placówek oświatowych :
 • bezpłatnym transportem wraz z opieką zorganizowanym przez gminę,
 • transporterem własnym (zwrot rodzicom kosztów dowozu odbywa się na podstawie art. 39a ustawy Prawo oświatowe

 

§3. Zasady dowozu zorganizowanego

 1. Gmina wybiera, w drodze zapytania ofertowego lub przetargu wykonawcę, który będzie realizował transport i opiekę w czasie przewozu uczniów z niepełnosprawnościami z ich miejsca zamieszkania lub z miejsca uzgodnionego z rodzicem/opiekunem dowożonego ucznia do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i z powrotem, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
 2. Lista dowożonych uczniów opracowywana jest przez pracownika Urzędu Miasta Stalowej Woli na podstawie złożonych, przez rodziców/opiekunów prawnych  wniosków o transport zorganizowany i stanowi załącznik do umowy zawartej z przewoźnikiem.
 3. Usługa dowozu świadczona jest w każdy dzień nauki szkolnej, a w przypadku uczniów mieszkających w internacie w każdy poniedziałek, a powrót w każdy piątek (lub inny dzień tygodnia kończący lub zaczynający zajęcia lekcyjne) w dniach nauki szkolnej.
 4. Godziny dowozu na trasie dom-przedszkole/szkoła/ośrodek-dom ustalane są po wskazaniu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć przez placówki oświatowe.

§4. Obowiązki kierowcy oraz pracownika pełniącego funkcję opiekuna

 1. Przewoźnik zapewnia bezpieczeństwo od momentu odebrania dziecka od rodzica, poprzez cały czas transportu, aż do chwili przekazania dziecka pracownikowi przedszkola/szkoły/ośrodka wyznaczonego do odebrania dziecka przez kierownika placówki. W drodze powrotnej dziecka do domu Przewoźnik zapewnia bezpieczeństwo od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola/szkoły/ośrodka, poprzez cały czas transportu, aż do chwili przekazania dziecka rodzicowi.
 2. Opiekun w trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu uczniów.
 3. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
 4. Opiekun zwraca uwagę na bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu.
 5. Opiekun zapewnia bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów z pojazdu i przejścia do lub z przedszkola/szkoły/ośrodka. Nie dopuszcza  do wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej odległości widoczne są pojazdy jadące w obu kierunkach.
 6. W przypadku  stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów, opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.
 7. Opiekun podejmuje zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
 8. Po wykonaniu transportu do miejsca docelowego wykonawca przekazuje ucznia rodzicom/opiekunom prawnym lub osobom upoważnionych do jego odbioru. 
 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności telefonicznej z pracownikami realizującymi dowóz w czasie świadczenia usługi poprzez przekazanie numeru kontaktowego, opiekunom prawnym dowożonych uczniów oraz pracownikowi Urzędu Miasta Stalowej Woli.
 10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub opóźnienie dowozu uczniów do danej placówki oświatowej, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi (mgła, gołoledź, zaspy), a także nieprzejezdnością dróg spowodowaną klęską żywiołową, czy blokadą dróg.
 11. O braku możliwości wykonania dowozu uczniów Wykonawca zobowiązany jest poinformować rodziców/opiekunów dowożonych uczniów oraz Urząd Miasta podając przyczynę. 
 12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie dowozu ucznia, którego rodzice/opiekunowie w terminie podanym przez Zamawiającego nie oczekiwali na transport i nie poinformowali Wykonawcy o opóźnieniu.
 13. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
 14. Organizator dowozu uprawniony jest do dokonywania kontroli realizacji dowozu i wydawania wiążących, pisemnych wskazówek, co do sposobu wykonywania dowozu.

§5. Rodzice/opiekunowie prawni

 1. Obowiązkiem rodzica jest punktualne oczekiwanie z dzieckiem w miejscu postoju oraz odbiór dziecka z miejsca postoju o wyznaczonych godzinach.
 2. Rodzic ponosi odpowiedzialność prawną za dziecko do momentu przekazania dziecka przewoźnikowi odwożącego go do przedszkola, szkoły lub ośrodka, a także od momentu odebrania dziecka w wyznaczonym miejscu postoju od przewoźnika przewożącego dziecko z danej placówki oświatowej do miejsca zamieszkania.
 3. Rodzic ucznia, który z jakichś przyczyn nie będzie korzystać z transportu w danym dniu, wyznaczonym autobusem, zgłasza ten fakt telefonicznie Przewoźnikowi. 
 4. Do czasu odebrania ucznia przez wykonawcę z jego miejsca zamieszkania, za ucznia odpowiedzialni są jego rodzice lub opiekunowie prawni. To samo dotyczy odebrania ucznia od wykonawcy powracającego z placówki oświatowej.

§6. Dzieci/uczniowie

 1. Z dowozu zorganizowanego może korzystać każdy uczeń z niepełnosprawnościami, który znajduje się na liście uczniów dowożonych do danej placówki.
 2. Dowożeni uczniowie mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz do poleceń opiekunów i kierowców.
 3. Podczas jazdy uczniowie maja obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekuna.
 4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
 1. wsiadać i wysiadać z pojazdu bez zgody opiekuna dowozu, wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
 2. spożywać posiłków, pić napoi,
 3. zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
 4. dokonywać zniszczeń w pojeździe.
 1. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z pojazdu ze szczególna ostrożnością tylko na wyznaczonym przystanku.
 2. Uczniowie po przyjeździe do placówki przekazywani są przez opiekuna transportu kierownikowi przedszkola/szkoły/ośrodka.
 3. Uczeń korzysta z przewozu zgodnie z harmonogramem dowożenia i na trasie ustalonej przez przewoźnika.

§7. Zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej rodziców

 1. Rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki środkami komunikacji miejskiej bądź własnej w przypadku, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 
 2. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów dowozu jest zamieszkanie na terenie Stalowej Woli rodzica oraz ucznia niepełnoprawnego.
 3. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu ucznia jest złożenie w tut. Urzędzie Miasta wniosku w sprawie dowozu ucznia z niepełnosprawnościami do przedszkola, szkoły, ośrodka na dany rok szkolny. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wykazane w § 2.ust. 3 niniejszego regulaminu.
 4. Podstawę wyliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu uczniów stanowi wzór określony w art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
 5. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a przedszkolem, szkołą lub ośrodkiem jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.
 6. Zwrot kosztów przewozu ucznia następuje w terminie 14 dni od daty złożenia rachunku przedstawionego przez Wnioskodawcę, potwierdzonego przez Szkołę w zakresie obecności Ucznia i stanowi iloczyn dni dowozu i kosztu jednorazowego dowozu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Stalowa Wola, dnia ….....................................

Dane wnioskodawcy:

 

…...........................................................

/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/

 

…..........................................................

/adres zamieszkania/ Prezydent Miasta Stalowej Woli

.............................................

/numer PESEL/

 

………………………………………….

/numer telefonu/

WNIOSEK

w sprawie dowozu ucznia z niepełnosprawnościami do przedszkola, szkoły, ośrodka, 

w roku szkolnym ............./..................

 

 1. Występuję z wnioskiem o (zaznaczyć właściwe):

1) zapewnienie niepełnosprawnemu uczniowi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły, ośrodka. 

 

 • 2) zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia i jego opiekuna środkami komunikacji publicznej.

 

 • 3) zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia prywatnym samochodem osobowym.

 

 1. Dane ucznia:
 1. Imię i nazwisko ............................................................PESEL:…...................................
 2. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................
 3. Adres zamieszkania ucznia...............................................................................................
 4. Pełna nazwa i adres, przedszkola, szkoły, ośrodka do którego będzie uczęszczał uczeń ................................................................................................................................….......

Klasa do której będzie uczęszczał uczeń …………

 1. Czy uczeń mieszka w internacie?  (zaznaczyć właściwe) TAK NIE
 2. Czy uczeń porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego? (zaznaczyć właściwe)

TAK NIE

 1. Dodatkowe informacje mające znaczenie przy organizowaniu dowozu ………………………………………………………………………………………………

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZORGANIZOWANIE DOWOZU PRZEZ GMINĘ PRZECHODZĄ DO STRONY NR 3

Punkt III - V wypełniają rodzice dowożący ucznia autem prywatnym.

 

III. Dane pojazdu którym uczeń będzie dowożony

Marka

 

Model

 

Rok produkcji

 

Nr rejestracyjny

 

Pojemność silnika (cm³)

 

Rodzaj paliwa (zaznaczyć jeden rodzaj)

Benzyna

 

Olej napędowy

 

LPG

 

Samochód jest sprawny techniczne i posiada ważne badanie techniczne    TAK NIE

 

 1. Informacja dotycząca trasy dowozu 

1.

Liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły/ośrodka i z powrotem 

……… km

Punkty 2, 3 należy wypełnić, jeśli dowóz dziecka odbywa się na trasie przejazdu rodzica/ opiekuna prawnego do miejsca pracy.

2.

Liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły/ośrodka a także przewozu rodzica/opiekuna z tego miejsca do miejsca pracy i z powrotem.

……… km

3.

Liczba kilometrów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli rodzic/opiekun nie wykonywałby przewozu o którym w pkt. 2

……… km


……………………………………………………………………………………………………………….

Adres miejsca pracy rodzica/ opiekuna 1. Zwrot kosztów dowozu proszę wypłacić na rachunek bankowy*

 

…………………………………………………………………………………………………..

(*nr konta wpisują tylko osoby ubiegające się o zwrot kosztów dowozu)

 1. Dokumenty dołączone do wniosku (zaznaczyć właściwe):

aktualne orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka do którego dziecko będzie uczęszczało we wnioskowanym okresie,

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, 

inne dokumenty (wpisać jakie): 

 

…............................................................................................…...................................................

VII. Oświadczenia

 1. Przyjmuję do wiadomości, że mogę zostać zobowiązana/zobowiązany do uwiarygodnienia danych zawartych we wniosku z oryginałami dokumentów.
 2. Oświadczam, że znam i rozumiem zasady odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub zeznanie nieprawdy zgodnie z art. 233 §1 w związku z § 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny i potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe.
 3. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o zmianie warunków lub o rezygnacji z dowozu ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka.Stalowa Wola, dnia ……………… .……………………………

/Podpis wnioskodawcy/INFORMACJA

 

 1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO- informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Gmina Stalowa Wola z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Gminą Stalowa Wola oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją umowy według okresów wskazanych w przepisach szczególnych.
 3. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także pocztą tradycyjną pod adresem : Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
 4. Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją wniosku. Podane dane nie będą poddawane profilowaniu. Gmina Stalowa Wola nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Gminy Stalowa Wola.

 

………………………………

/Podpis wnioskodawcy/

Ostatnie wydarzenia